In thủ công trên cả hai mặt bằng Windows

Tác vụ in

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note In thủ công trên cả hai mặt bằng Windows GHI CHÚ:

Thông tin này áp dụng cho những sản phẩm không có phụ kiện in hai mặt tự động.

1.
Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file en In thủ công trên cả hai mặt bằng Windows

2.
Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties en In thủ công trên cả hai mặt bằng Windows

3.
Bấm tab Finishing (Kết thúc).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print finishing en In thủ công trên cả hai mặt bằng Windows

4.
Chọn ô Print on both sides (manually) (In hai mặt (thủ công)). Bấm nút OK để in mặt đầu tiên của lệnh in.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print finishing manual duplex en In thủ công trên cả hai mặt bằng Windows

5.
Lấy xếp giấy đã in từ ngăn giấy ra, và đặt nó vào Khay 1 với mặt đã in quay lên.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 jz tray1 faceup In thủ công trên cả hai mặt bằng Windows

6.
Trên bảng điều khiển, bấm nút OK để in mặt thứ hai của lệnh in.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 In thủ công trên cả hai mặt bằng Windows