In nhiều trang trên một trang giấy bằng Windows

Tác vụ in

1.
Trên menu Tập tin trong chương trình phần mềm, nhấp vào In.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file en In nhiều trang trên một trang giấy bằng Windows

2.
Chọn sản phẩm, sau đó nhấp vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties en In nhiều trang trên một trang giấy bằng Windows

3.
Nhấp vào tab Finishing (Kết thúc).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print finishing auto en In nhiều trang trên một trang giấy bằng Windows

4.
Chọn số trang trên một tờ từ danh sách Pages per sheet (Nhiều trang trên một tờ) thả xuống.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print finishing nup en In nhiều trang trên một trang giấy bằng Windows

5.
Chọn các tùy chọn đúng Print page borders (In đường viền trang), Page order (Thứ tự trang), và Orientation (Hướng).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print finishing nup options en In nhiều trang trên một trang giấy bằng Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 In nhiều trang trên một trang giấy bằng Windows