Chọn kích thước giấy bằng Windows

Tác vụ in

1.
Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).
2.
Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).
3.
Bấm tab Paper/Quality (Giấy/Chất lượng).
4.
Chọn một kích thước từ danh sách Paper size (Kích thước giấy) thả xuống.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Chọn kích thước giấy bằng Windows