Chọn kích thước giấy tùy chỉnh bằng Windows

Tác vụ in

1.
Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).
2.
Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).
3.
Bấm tab Paper/Quality (Giấy/Chất lượng).
4.
Bấm nút Custom (Tùy chỉnh).
5.
Nhập tên cho kích thước tùy chỉnh, xác định kích thước, và bấm vào nút OK.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Chọn kích thước giấy tùy chỉnh bằng Windows