Thao tác in cơ bản bằng Windows

Tác vụ in

Cách mở hộp thoại in từ các chương trình phần mềm có thể khác nhau. Các quy trình sau đưa ra một phương pháp điển hình. Một số chương trình phần mềm không có menu File (Tập tin). Xem tài liệu về chương trình phần mềm của bạn để tìm hiểu cách mở hộp thoại in.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Thao tác in cơ bản bằng Windows