In trên giấy, nhãn hoặc giấy bóng kính đặc biệt bằng Windows

Tác vụ in

1.
Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file en In trên giấy, nhãn hoặc giấy bóng kính đặc biệt bằng Windows

2.
Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties en In trên giấy, nhãn hoặc giấy bóng kính đặc biệt bằng Windows

3.
Bấm tab Paper/Quality (Giấy/Chất lượng).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print paper quality en In trên giấy, nhãn hoặc giấy bóng kính đặc biệt bằng Windows

4.
Từ danh sách thả xuống Paper type (Loại giấy), bấm tùy chọn More… (Thêm…).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print pq paper type more en In trên giấy, nhãn hoặc giấy bóng kính đặc biệt bằng Windows

5.
Mở rộng danh sách tùy chọn Type is: (Loại:).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print pq type is en In trên giấy, nhãn hoặc giấy bóng kính đặc biệt bằng Windows

6.
Mở rộng phần các loại giấy mô tả tốt nhất loại giấy của bạn.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note In trên giấy, nhãn hoặc giấy bóng kính đặc biệt bằng Windows GHI CHÚ:

Nhãn và giấy bóng kính nằm trong danh sách tùy chọn Other (Khác).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print pq type other en In trên giấy, nhãn hoặc giấy bóng kính đặc biệt bằng Windows

7.
Chọn tùy chọn cho loại giấy mà bạn đang sử dụng, rồi bấm nút OK.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print pq type labels en In trên giấy, nhãn hoặc giấy bóng kính đặc biệt bằng Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 In trên giấy, nhãn hoặc giấy bóng kính đặc biệt bằng Windows