In trang đầu hoặc trang cuối trên loại giấy khác bằng Windows

Tác vụ in

1.
Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word file en In trang đầu hoặc trang cuối trên loại giấy khác bằng Windows

2.
Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 word properties en In trang đầu hoặc trang cuối trên loại giấy khác bằng Windows

3.
Bấm tab Paper/Quality (Giấy/Chất lượng).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print paper quality en In trang đầu hoặc trang cuối trên loại giấy khác bằng Windows

4.
Trong vùng Special pages (Các trang đặc biệt), bấm tùy chọn Print pages on different paper (In các trang trên loại giấy khác nhau), sau đó bấm nút Settings (Thiết lập).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print pq different paper en In trang đầu hoặc trang cuối trên loại giấy khác bằng Windows

5.
Trong vùng Pages in document (Trang trong tài liệu), chọn tùy chọn First (Đầu tiên) hoặc Last (Cuối cùng).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print pq special first en In trang đầu hoặc trang cuối trên loại giấy khác bằng Windows

6.
Chọn các tùy chọn phù hợp từ danh sách thả xuống Paper source (Nguồn giấy) và Paper type (Loại giấy). Bấm nút Add (Thêm).

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print pq special source type en In trang đầu hoặc trang cuối trên loại giấy khác bằng Windows

7.
Nếu bạn in cả hai trang đầu và trang cuối trên loại giấy khác, hãy lặp lại các bước 5 và 6, chọn các tùy chọn cho loại giấy còn lại.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print pq special last en In trang đầu hoặc trang cuối trên loại giấy khác bằng Windows

8.
Bấm nút OK.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 mb print pq special ok en In trang đầu hoặc trang cuối trên loại giấy khác bằng Windows

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 In trang đầu hoặc trang cuối trên loại giấy khác bằng Windows