Mở máy chủ web nhúng của HP bằng cách sử dụng một kết nối mạng

Quản lý và bảo trì

1.
Chỉ định địa chỉ IP của sản phẩm hoặc tên máy chủ, được liệt kê trên trang cấu hình sản phẩm. Thực hiện theo những bước sau để in trang cấu hình sản phẩm:
a.
Từ bảng điều khiển sản phẩm, bấm nút Home (Trang chủ) HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Mở máy chủ web nhúng của HP bằng cách sử dụng một kết nối mạng.
b.
Mở từng menu sau.

Administration (Quản trị)

Reports (Báo cáo)

Configuration/Status Pages (Trang cấu hình/Trạng thái)

Configuration Page (Trang cấu hình)
c.
Bấm nút OK.
d.
Tìm địa chỉ IP hoặc tên máy chủ trên trang Jetdirect.
2.
Trong trình duyệt web được hỗ trợ trên máy tính của bạn, nhập địa chỉ IP của sản phẩm hoặc tên máy chủ trong trường địa chỉ/URL.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Mở máy chủ web nhúng của HP bằng cách sử dụng một kết nối mạng