Tab Troubleshooting (Giải quyết sự cố)

Quản lý và bảo trì


Tab Troubleshooting (Giải quyết sự cố) Máy chủ web nhúng của HP
Menu
Mô tả
Reports and Tests (Báo cáo và kiểm tra)
In nhiều loại báo cáo để giúp bạn khắc phục sự cố với sản phẩm.
Thay đổi tốc độ fax và chế độ loa fax để chẩn đoán.
Calibration/Cleaning (Căn chỉnh/Lau dọn)
Bật tính năng lau dọn tự động, đặt số đếm trang mà tại đó sản phẩm tự động in trang làm sạch và đặt kích thước trang sẽ sử dụng cho trang làm sạch.
Firmware upgrade (Nâng cấp chương trình cơ sở)
Tải xuống và cài đặt các tệp nâng cấp chương trình cơ sở của sản phẩm.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tab Troubleshooting (Giải quyết sự cố)