Tab Print (In)

Quản lý và bảo trì


Tab Print (In)
Menu
Mô tả
Retrieve from USB Setup (Thiết lập truy xuất từ USB)
Bật hoặc tắt menu Retrieve From USB (Truy xuất từ USB) trên bảng điều khiển.
Manage Stored Jobs (Quản lý lệnh in đã lưu)
Bật hoặc tắt khả năng lưu trữ lệnh in trong bộ nhớ của sản phẩm và lập cấu hình tùy chọn lưu trữ lệnh in.
General Print Settings (Cài đặt in chung)
Thiết lập cài đặt mặc định cho các lệnh in.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tab Print (In)