Tab Information (Thông tin)

Quản lý và bảo trì


Tab Information (Thông tin) Máy chủ web nhúng của HP
Menu
Mô tả
Device Status (Trạng thái thiết bị)
Hiển thị trạng thái của sản phẩm và hiển thị ước tính lượng nguồn cung cấp HP còn lại. Trang này còn hiển thị loại và kích thước giấy được đặt cho mỗi khay. Để thay đổi cài đặt mặc định, bấm vào liên kết Change Settings (Thay đổi cài đặt).
Configuration Page (Trang cấu hình)
Hiển thị thông tin tìm thấy trên trang cấu hình.
Supplies Status Page (Trang trạng thái nguồn cung cấp)
Hiển thị trạng thái của nguồn cung cấp cho sản phẩm.
Event Log Page (Trang nhật ký sự kiện)
Hiển thị danh sách tất cả các sự kiện và lỗi của sản phẩm. Sử dụng liên kết HP Instant Support (Hỗ trợ tức thời của HP) (trong vùng Other Links (Liên kết khác) trên tất cả các trang của Máy chủ web nhúng của HP) để kết nối với tập hợp các trang Web động giúp giải quyết các vấn đề và các vấn đề khác. Các trang này còn hiển thị các dịch vụ bổ sung khả dụng cho sản phẩm.
Usage Page (Số lượng trang đã dùng)
Hiển thị tóm tắt số trang sản phẩm đã in, được nhóm theo kích thước, loại và đường dẫn in giấy.
Device Information (Thông tin thiết bị)
Hiển thị thông tin về tên mạng, địa chỉ, và kiểu sản phẩm. Để tùy chỉnh các mục nhập này, bấm vào menu Device Information (Thông tin thiết bị) trên tab General (Tổng quan).
Print (In)
Tải lên tệp sẵn sàng in từ máy tính của bạn để in. Sản phẩm này sử dụng cài đặt in mặc định để in tệp.
Printable Reports and Pages (Các trang và báo cáo có thể in)
Liệt kê các báo cáo và trang nội bộ cho sản phẩm. Chọn một hoặc nhiều mục sẽ in hoặc xem.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tab Information (Thông tin)