Sử dụng máy chủ web nhúng của HP

Quản lý và bảo trì

Sử dụng máy chủ web nhúng của HP để xem trạng thái sản phẩm, lập cấu hình cài đặt mạng của sản phẩm, và quản lý các chức năng in từ máy tính thay vì từ bảng điều khiển của sản phẩm. Sau đây là các ví dụ về những gì bạn có thể thực hiện bằng cách sử dụng máy chủ web nhúng của HP:


Xem thông tin về trạng thái của sản phẩm.

Xác định tuổi thọ còn lại của tất cả các nguồn cung cấp và đặt mua những nguồn cung cấp mới.

Xem và thay đổi các cấu hình khay.

Xem và thay đổi cấu hình menu của bảng điều khiển sản phẩm.

Xem và in các trang nội bộ.

Nhận thông báo về các sự kiện của nguồn cung cấp và sản phẩm.

Xem và thay đổi cấu hình mạng.

Để sử dụng máy chủ web nhúng của HP, bạn phải có Microsoft Internet Explorer 5.01 hoặc phiên bản mới hơn, hoặc Netscape 6.2 hoặc phiên bản mới hơn cho máy Windows, Mac OS, và Linux (chỉ dành cho Netscape). Netscape Navigator 4.7 cần cho HP-UX 10 và HP-UX 11. Máy chủ web nhúng của HP hoạt động khi sản phẩm được kết nối với mạng TCP/IP. Máy chủ web nhúng của HP không hỗ trợ các kết nối sản phẩm dựa trên IPX. Bạn không cần có truy cập Internet để mở và sử dụng Máy chủ web nhúng của HP.

Khi sản phẩm được nối mạng, Máy chủ web nhúng của HP sẽ tự động sẵn sàng.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Sử dụng máy chủ web nhúng của HP