Cập nhật sản phẩm

Quản lý và bảo trì

HP thường xuyên cập nhật các tính năng có trong chương trình cơ sở của sản phẩm. Tận dụng tính năng hiện tại, cập nhật chương trình cơ sở của sản phẩm. Để tải xuống tệp nâng cấp chương trình cơ sở gần đây nhất, hãy truy cập www.hp.com/go/lj600Series_firmware.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Cập nhật sản phẩm