Trang web giả mạo HP

Quản lý nguồn cung cấp

Truy cập vào www.hp.com/go/anticounterfeit khi bạn lắp một hộp mực in HP và nhận được thông báo trên bảng điều khiển nói rằng hộp mực này không phải của HP. HP sẽ giúp xác định xem hộp mực này có phải là chính hãng không và thực hiện các bước để khắc phục sự cố.

Hộp mực của bạn có thể không phải là hộp mực chính hãng của HP nếu bạn thấy những hiện tượng sau:


Trang tình trạng nguồn cung cấp cho biết đã lắp một hộp mực in không phải của HP.

Bạn gặp phải nhiều vấn đề với hộp mực này.

Hộp mực này trông không giống như hộp mực mọi khi (ví dụ như bao gói khác với kiểu bao gói của HP ).
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Trang web giả mạo HP