Bật hoặc tắt tùy chọn Very Low Settings (Cài đặt rất thấp) từ bảng điều khiển

Quản lý nguồn cung cấp

Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng mặc định này bất cứ lúc nào, và bạn không phải bật lại tính năng này khi lắp hộp mực mới.

1.
Từ bảng điều khiển sản phẩm, bấm nút Home (Trang chủ) HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home Bật hoặc tắt tùy chọn Very Low Settings (Cài đặt rất thấp) từ bảng điều khiển.
2.
Mở từng menu sau.

Administration (Quản trị)

Manage Supplies (Quản lý nguồn cung cấp)

Supply Settings (Cài đặt nguồn cung cấp)

Black Cartridge (Hộp mực đen)

Very Low Settings (Cài đặt rất thấp)
3.
Chọn một trong các tùy chọn sau:

Chọn tùy chọn Continue (Tiếp tục) để đặt sản phẩm thành sẽ cảnh bảo khi hộp mực gần hết, nhưng tiếp tục in.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 note Bật hoặc tắt tùy chọn Very Low Settings (Cài đặt rất thấp) từ bảng điều khiển GHI CHÚ:

Sử dụng cài đặt Continue (Tiếp tục) cho phép in quá ngưỡng Gần hết mà không cần có sự tương tác của khách hàng và có thể dẫn đến chất lượng in không đạt yêu cầu.


Chọn tùy chọn Stop (Dừng) để đặt sản phẩm thành sẽ ngừng in (kể cả in bản fax) cho tới khi bạn thay thế hộp mực.

Chọn tùy chọn Prompt to continue (Nhắc để tiếp tục) để đặt sản phẩm thành sẽ ngừng in và nhắc bạn thay thế hộp mực. Bạn có thể xác nhận lời nhắc và tiếp tục in.

Nếu bạn chọn tùy chọn Stop (Dừng) hoặc Prompt to continue (Nhắc để tiếp tục), sản phẩm sẽ ngừng in khi đạt tới ngưỡng Gần hết. Khi bạn thay thế hộp mực, sản phẩm tự động tiếp tục in.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Bật hoặc tắt tùy chọn Very Low Settings (Cài đặt rất thấp) từ bảng điều khiển