Tái chế mực in

Quản lý nguồn cung cấp

Để tái sinh một hộp mực in HP chính hãng, đặt hộp mực đã sử dụng vào vỏ hộp của hộp mực mới. Sử dụng nhãn gửi lại đính kèm để gửi lại hộp mực đã sử dụng cho HP tái sinh. Để biết đầy đủ thông tin, xem hướng dẫn tái sinh có trong mỗi sản phẩm mới do HP cung cấp.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Tái chế mực in