In trang Supplies Status (Tình trạng Nguồn cung cấp)

Quản lý nguồn cung cấp

Trang Supplies Status (Tình trạng nguồn cung cấp) cho biết thời gian sử dụng còn lại ước tính trong các hộp mực in. Nó cũng liệt kê số bộ phận cho hộp mực in HP chính hãng phù hợp với sản phẩm của bạn để bạn có thể đặt mua hộp mực in thay thế, cùng các thông tin hữu ích khác.

1.
Từ bảng điều khiển sản phẩm, bấm nút Home (Trang chủ) HP LaserJet 600 M601 M602 M603 home In trang Supplies Status (Tình trạng Nguồn cung cấp).
2.
Mở từng menu sau.

Administration (Quản trị)

Reports (Báo cáo)

Configuration/Status Pages (Trang cấu hình/Trạng thái)
3.
Chọn tùy chọn Supplies Status Page (Trang trạng thái nguồn cung cấp), rồi bấm nút OK để in báo cáo.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 In trang Supplies Status (Tình trạng Nguồn cung cấp)