Các thông báo ở bảng điều khiển

Giải quyết sự cố

Sản phẩm này cung cấp thông báo trên bảng điều khiển mạnh mẽ. Khi một thông báo xuất hiện trên bảng điều khiển, hãy làm theo hướng dẫn trên màn hình để khắc phục sự cố. Nếu sản phẩm hiển thị thông báo “Error” (Lỗi) hoặc “Attention” (Chú ý), và không hiển thị bước nào để khắc phục sự cố, hãy tắt rồi bật sản phẩm. Liên hệ bộ phận hỗ trợ của HP nếu bạn tiếp tục gặp các sự cố với sản phẩm này.

Để biết thêm thông tin về các chủ đề khác nhau, hãy bấm nút Trợ giúp HP LaserJet 600 M601 M602 M603 question Các thông báo ở bảng điều khiển.

HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Các thông báo ở bảng điều khiển