Thay đổi trình điều khiển máy in cho phù hợp với loại và kích thước giấy trong Windows

Giấy và phương tiện in

1.
Trên menu File (Tệp) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).
2.
Chọn sản phẩm, sau đó bấm vào nút Properties (Thuộc tính) hoặc Preferences (Tùy chọn).
3.
Bấm tab Paper/Quality (Giấy/Chất lượng).
4.
Chọn một kích thước từ danh sách Paper size (Kích thước giấy) thả xuống.
5.
Chọn một loại giấy từ danh sách Paper type (Loại giấy) thả xuống.
6.
Bấm nút OK.
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Thay đổi trình điều khiển máy in cho phù hợp với loại và kích thước giấy trong Windows