Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào

Giấy và phương tiện in


Loại giấy (bảng điều khiển)
Loại giấy (trình điều khiển máy in)
Khay 1
Khay 2
Khay giấy tùy chọn 500 tờ
Khay giấy tùy chọn 1.500 tờ
Khay nạp phong bì tùy chọn
ALL TYPE (MỌI DẠNG)
Unspecified (Không xác định)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
PLAIN (THƯỜNG)
Plain (Thường)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
 
LIGHT 60-74 G/M2 (NHẸ 60-75 G/M2)
Light 60-74g (Nhẹ 60-75 g)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
 
TẬP THẺ> 163 G/M2
Cardstock 176-220g (Tập thẻ176-220 g)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
   
TRANSPARENCY (GIẤY TRONG)
Monochrome Laser Transparency (Giấy in La-de Trong, Đơn sắc)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
   
LABELS (NHÃN)
Label (Nhãn)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
   
LETTERHEAD (IN SẴN ĐẦU ĐỀ)
Letterhead (In sẵn đầu đề)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
 
PREPRINTED (IN SẴN)
Preprinted (In sẵn)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
 
PREPUNCHED (DẬP LỖ TRƯỚC)
Prepunched (Dập lỗ trước)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
 
COLOR (MÀU)
Colored (Màu)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
 
ROUGH (RÁP)
Rough (Ráp)
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
 
BOND (THÔ)
Liên kết
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
 
RECYCLED (TÁI CHẾ)
Tái chế
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
 
ENVELOPE (PHONG BÌ)
Phong bì
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
     
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 check Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào
HP LaserJet 600 M601 M602 M603 Các loại giấy được hỗ trợ cho lựa chọn giấy vào